> INSTITUTI RAJONAL I SHENDETËSISË PUBLIKE PEJË


> INSTITUTI RAJONAL I SHËNDETËSISË PUBLIKE MITROVICË


> INSTITUTI RAJONAL I SHËNDETËSISË PUBLIKE FERIZAJ


> INSTITUTI RAJONAL I SHËNDETËSISË PUBLIKE GJAKOVË


> INSTITUTI RAJONAL I SHËNDETËSISË PUBLIKE PRIZREN


> INSTITUTI RAJONAL I SHËNDETËSISË PUBLIKE GJILAN