Epidemiologjia si shkencë dhe disciplinë mjekësore në Kosovë tashmë ka një traditë dhe rutinë të përsosur. Kjo veprimtari në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës realizohet në Departamentin e Epidemiologjisë. Detyrat e epidemiologjisë janë përcaktuar në bazë të nevojave aktuale të problematikës shëndetësore në Kosovë. Ndër këto detyra më prioritare janë:

Mbikëqyrja, hulumtimi dhe parandalimi i sëmundjeve ngjitëse dhe jongjitëse;
Matja e frekuencës dhe përhapjes së sëmundjeve, hulumtimi i etiologjisë së tyre;
Intervenimi në parandalimin e përhapjes së sëmundjeve me ndërmarrjen e masave profilaktike dhe kundërepidemike.

Aktivitetet e Departamentit të Epidemiologjisë:

 • Përforcimi i shërbimeve epidemiologjike në Kosovë;

 • Përforcimi i rrjetit kombëtar për gadishmëri dhe përgjigje ndaj sëmundjeve ngjitëse;

 • Mbikëqyrja e sëmundjeve kronike dhe faktorëve të rrezikut;

 • Plani i aksionit për epidemiologjinë e ambientit dhe vatrat endemike në Kosovë;

 • Programi EPI me aksent të veçantë në eliminimin e paralizës së fëmijëve, fruthit dhe tetanozit neonatal

 • Zvoglimi i incidencës dhe vdekshmërisë nga sëmundjet vaksinë-preventabile, sëmundjet ngjitëse dhe parazitare;

 • Zhvillimi i planit strategjik për sëmundje bioterroriste dhe zoonoza;

 • Plani i aksionit për ITR/IST/HIV/AIDS;

 • Kontrollimet sanitare dhe infeksionet intrahospitalore;

 • DDD profilaktik dhe kundërepidemik;

 • Puna edukative, hulumtuese dhe shkencore;

 • Bashkëpunimi me institucionet tjera vendore dhe ndërkombëtare.